PAZAR İLÇE STADI İHALEYE ÇIKTI

Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Pazar Şehir Stadı ek tribün yapımı ve tribün üzerinin kapatılması işi ihale edilecek.

PAZAR İLÇE STADI İHALEYE ÇIKTI
Abdullah Uzun
Abdullah Uzun
20 Şubat 2014 Perşembe 13:19

İHALE İLANI
 
PAZAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Pazar Şehir Stadı Ek Tribün yapımı ve Tribün Üzerinin Kapatılması İşi ihale edilecektir.
 
 
1-İdarenin
 
a) Adresi
: Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı       
                                                             Pazar / RİZE
b) Telefon ve faks numarası
: 0464 612 10 01- 0464 612 10 03
c) E-posta adresi (varsa)
:
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
: Pazar Şehir Stadı Ek Tribün yapımı ve Tribün üzerinin kapatılması.
b) Yapılacağı yer           
 
c) İşe başlama tarihi
:  Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş)   
   Gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
:  Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
3-İhalenin;
 
a) Yapılacağı yer
: Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (Kaymakamlık Toplantı Salonu)         
                                                              Pazar / RİZE
b) Tarihi ve saati
: 25/02/2014 Salı– Saat 10:00’da
 
Dosya bedeli 4.000,00 TL
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
İsteklilerin katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:
      I.    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.2.1 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.2. İş deneyim belgeleri:
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 4.000,00 Türk Lirası karşılığı Pazar KHGB – Pazar’ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliğine elden teslim edilecektir.
 
KOŞULLAR:
Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
ü Teklifi içeren tüm belgeler sırasıyla büyük bir zarfa konulacaktır. Ayrıca küçük bir zarfa da sadece teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli birlikte konulacak, küçük mektup zarfı kapatılıp, zarfın yapıştırılan yeri mühürlenip diğer teklif belgeleriyle birlikte büyük zarfın içine konulacaktır. Zarflarının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenecektir.
ü İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, seçilen yükleniciyle bu toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
ü Verilen teklifin geçerlilik süresi, iş verilme tarihinden itibaren en az  7  takvim günü  olmalıdır.
ü Ödeme iş bitimi sonrası gerekli kontroller yapıldıktan sonra olumlu sonuç çıkarsa, teknik elemanlarca yapılacak ölçümler sonucunda ortaya çıkacak metrajlar doğrultusunda ödeme yapılacaktır.
ü Bu işe ait iş bitirme belgesi olarak firmalar betonarme destekli çelik konstrüksiyon işleri veya kapalı spor salonu, spor sahaları, konser alanları, kültür ve gösteri merkezleri, sergi ve kongre salonları üzerinden teklif ettikleri tutarın %70 oranında iş deneyim belgesi vermesi ve inşaat mühendisliği diploması (ihale tarihinde önce bünyesinde bulundurulması (noterden sözleşmeli) yeterlidir.
ü Ödemeler fatura karşılığı yapılacak; sigorta, vergi ve doğabilecek her türlü harçlar yükleniciye ait olacaktır.
ü İş ve işyerinin çalıştırılacak olan tüm hizmet elemanlarının sigortalanması ve korunmasından yüklenici sorumlu olacaktır.
ü İdaremiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
ü Teklif sahibi bu teklifi yaparken Grup içindeki her bir iş için ayrı ayrı iş kalemleri için teklif verecek, Gruptaki iş kadar birim fiyat cetveli dolduracak, her bir işin KDV hariç toplam bedeli birim fiyat cetveline, bir grup içindeki tüm tekliflerin KDV hariç toplamları değeri de teklif mektubuna işleyecektir.
ü Bir Grup bir bütün iş olarak değerlendirilecek ve grup içinden birkaç iş için teklif verilemeyecektir. Bir Grup için teklif veren istekli, o gruptaki tüm işleri yapmayı kabul ettiğini taahhüt etmiş olacaktır.
·         Aşağıda açıklanmış olan maddeyi İdaremiz tek taraflı olarak uygulayıp uygulamamakta serbesttir.
ü Verilen teklifler arasından en düşük teklif veren 3 yükleniciyle yeniden yazılı teklif almak suretiyle ekonomik açıdan en uygun yüklenici seçimi yapılacaktır. Bu pazarlık sonucunda boş bir teklif mektubu idaremizce bu 3 istekliye dağıtılacak, iş kalemlerinin toplam bedeli olarak KDV hariç tek bir fiyat verilmesi istenecek, yapılan kırım ihale sonrasında yüklenicinin ilk teklif mektubu ekleri olan birim fiyat cetvellerinde vermiş olduğu her bir iş kalemine ayrı ayrı idaremizce yansıtılarak, yükleniciye imzalatılacaktır. Ödemeler son oluşturulan Birim Fiyat Cetveline göre düzenlenecektir.
UYGULAMA ESASLARI: Ekte sunulacak olan işin Teknik şartnamesi esas alınarak uygulama yapılacaktır.     
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.