SALİH AMEL NEDİR !

KUR’AN-I KERİMDE SALİH AMEL İŞLEYENLERİN MÜKÂFATLARI

SALİH AMEL NEDİR !
Abdullah Uzun
Abdullah Uzun
10 Şubat 2014 Pazartesi 08:14

                                     

Kur’an-ı Kerim’de “İman edip, Salih amel” işleyen müminlerin kazanacağı mükâfatlar ile ilgili, yüzden fazla ayet-i kerime vardır. Bize müjdeler sunulmaktadır. Bunları birkaç bölüm halinde özetlemeğe çalışacağım.

a)  VARACAKLARI YER CENNETTİR, ONLAR CENNETE GİRECEKLERDİR: Birçok ayet-i kerimeler bu hususu belirmektedir. Şu ayrıntılarla anlatılmaktadır. Altından ırmaklar akan cennet, Adın cenneti, Naim cenneti, Me’va cenneti, onlar cennetliktirler, cennetlere koyacağız, cennete sokacağız, cennete girerler, cennete ebedi kalacaklar, cennet bahçelerindedirler, onlara cennette yer hazırlar, cennette büyük dereceleri vardır..Bu ayetler sırasıyla şöyledir:

1- “İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, "Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!"diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” Bakara su.25.

2- “ İman edip Salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”  Bakara su. 82.

3- “İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.”   Nisa su.57.

4- “ İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?”   Nisa su.122.

5- “Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” Nisa su.124.

6- “İman edip salih ameller işleyenlere gelince -ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz- işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.”  A’raf su.42.

7- “Fakat) iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle, hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.”  Yunus su.9.

8- “İman edip, salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”   Hud su.23.

9- “İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır.”   İbrahim su.23.

10- “Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân'ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir.”   Meryem su.60-61.

11- “Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mü'min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır.”   Taha su. 75-76.

12- “Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.”   Hac su.14.

13- “ Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.”   Hac. Su.23.

14- “İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah'ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri'ndedirler.”    Hac su.56. 

15-  “İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükâfatı ne güzeldir! “   Ankebut su.58.

16-   “ Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse, ancak kendileri için (cennette yer) hazırlarlar.”   Rum su.44.

17- “ İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmakta olduklarına karşılık bir mükâfat olarak Me’vâ cennetleri vardır”.   Secde su. 19.

18- “ Ne mallarınız ne de çocuklarınız, sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir! Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükâfat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.”   Sebe’ su.37.

19- “Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü’min olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır.”  Mü’min su. (Ğafir) 40.

20- “ Sen, zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korku ile titrediklerini göreceksin.

İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur.”  Şura su. 22.

21- “ Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır.

İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.”   Muhammed su. 12.

22- “ İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.”   Talak su. 11.

23- “ İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.”   Buruc su.11.

b)  ONLARA RABLERİNDEN MÜKÂFAT VARDIR :  Bu konuda da şu ayrıntıları görmekteyiz;  İman edip amel işleyenlere kat kat mükâfat, büyük bir mükâfat, güzel bir mükâfat, mükâfatları tas tamam verilecek, mükâfatları eksiksiz verilecek, bitmez tükenmez mükâfat, Rableri katında mükâfat, devamlı /kesintisiz bir mükâfat, adaletle mükâfatlandırılacaklar… Olarak belirtilmektedir.

1- “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”  Bakara 277.

2- "İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükâfatlarını tastamam verecektir.

Allah zalimleri sevmez." Al-i İmran su.57.

3- “İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onların mükâfatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfünden onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince; (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.” Nisa su. 173.

4- “ Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vardır" diye vaatte bulunmuştur.”  Maide su. 9.

5- ”Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar sonra, iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükâfatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder. Kâfirlere gelince, inkâr etmekte olduklarından dolayı, onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır.”  Yunus su.4.

6- “Ancak sabredip Salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.”   Hud su.11.

7- “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan m üminler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirette inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.”  İsra su. 9-10.

8-  “Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve "Allah bir çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.”  Kehf su.4.

9- "Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükâfat olarak daha güzeli var. (Üstelik) ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz."  Kehf su.88.

10-  “ Hâlbuki sizi huzurumuza yaklaştıracak olan, mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de salih amel işleyenlere gelince, işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükâfat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler. Sebe su.37.

11- “İnkâr edenler için şiddetli bir azab vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.”  Fatır su. 7.

12-  “Şüphesiz ki, iman edip, salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükâfat vardır.” Fussilet su.8.

13- “… Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.  Fetih su.29.

14- “Ancak iman edip de Salih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükâfat vardır.”  İnşikak su. 25.

15- “Ancak, iman edip de Salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.”       Tin su. 6. 

c)     ONLARA HİÇ BİR KORKU YOKTUR, MAHZUN DA OLMAYACAKLARDIR: 

1- “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve Salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır.”   Bakara su.62.

2- “Şüphesiz iman edip Salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” Bakara su.277.

3- “Allah’a ahiret gününe inanan ve Salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” Maide su.69.

4- “Kim de inanmış olarak Salih ameller işlerse, o, ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan.”   Taha su.112.

d)    ONLARIN GÜNAHLARI BAĞIŞLANMIŞ,  AFFEDİLMİŞ VE ÖRTÜLMÜŞTÜR:

1- “ Allah, iman edip Salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vardır" diye vaatte bulunmuştur.”  Maide su. 9. 

2- “Ancak sabredip Salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.”   Hud su.11.

3- “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve Salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.”  Taha su. 82.

4- “ Artık iman edip Salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama güzel bir nimet (cennet) vardır.”   Hac su.50.

5- “Allah’ın iman edip Salih amel işleyenler için her şey o kitapta tespit edilmiştir.) İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır.”   Sebe su.4.

6- “..İman edip Salih ameller işleyenler için ise bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.”  Fatır su.7.

7- “İnanıp Salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene –ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.”   Muhammed su. 2.

8- “… Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaat etmiştir.”  Fetih su.29.

9- “İman edip Salih ameller işleyenlere; Allah’a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve Salih ameller işledikleri, sonra Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever.”   Maide su.93.

e)  ALTINDAN BİLEZİKLERLE, İNCİLERLE SÜSLENECEKLER, ELBİSELERİ İPEK’TEN OLACAKTIR:

1- “Şüphesiz Allah, iman edip Salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.”  Hac su.23.

f-    ONLARI YER YÜZÜNDE EGEMEN OLACAK, KORKULARDAN EMNİYETE KAVUŞACAKLARDIR:

1- “Allah, içinizden iman edip Salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkuların ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaade bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar.”    Nur su.55.

g-       ONLARIN KÖTÜLÜKLERİ İYİLİKLERE ÇEVRİLECEK, TEVBELERİ KABUL EDİLECEKTİR:

1- “Ancak tövbe edip de inan ve Salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve Salih amel işlerse işte o, Allah’a tövbesi kabul edilmiş olarak döner.”   Furkan su. 70-71.

2- İşte bu, Allah’ın inanıp Salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki: “Ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum.” Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğini artırırız..”  Şura su. 23.

3- “Kim Allah’a inanır ve Salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.”   Teğabun su.9.

h)      ALLAH ONLARI İYİLER ARASINA, RAHMETİNE SOKACAKTIR. 

1-    “İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka Salihler (iyiler) arasına sokacağız.” Ankebut su.9.

2- “İman edip Salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık bir başarıdır.”  Casiye su.30.

i) ONLARA CENNETTE TERTEMİZ EŞLER VARDIR:

1- “İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.”  Nisa su. 57.

2- “…Onlar için orada (cennette) tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” 2/ 25.

J-        KAZANACAKLARI DİĞER MÜKÂFATLARI DA ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ.

1- “..Kalıcı Salih ameller, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır, sonuç itibari ile de.” Meryem su. 76.

2- “ Baki kalacak Salih ameller ise, rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.” Kehf su.46.

3- “İman edip Salih ameller işleyenler için Rahman, (gönüllerde) bir sevgi koyacaktır.” Meryem su.96.

4- “İnanan ve Salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.”  Ra’d su.29.

5- “ Fakat iman edip ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle, hidayete erdirir.

Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.”   Yunus su. 9.

6- “..Kim mümin olarak bir Salih amel işlerse, çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.”  Enbiya su. 94.

7- “…Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.”   Sebe su.37.

8- “Tövbe edip iman eden ve Salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur.” Kasas su.67.

9- “ Şüphesiz, iman edip, Salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.” Beyyine su.7.

10- “ Andolsun zaman ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de Salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).”   Asr su.1-3.

Yüce Allah (cc) bizleri iman edip Salih ameller işleyenlerden ve yukarıdaki ayetlerde vaad edilen mükâfatları kazananlardan eylesin. Dünyamızı da mamur ahretimizi de mamur eylesin.

Rızasına uygun olan amelleri yapabilmeyi bizlere nasip eylesin.  
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.