1- Müminlere Karşı Çok Şefkatli ve Çok Merhametli Bir Peygamber:
a) Kur’an-ı Kerim’de Peygamber (sav) i öven, onun güzel özelliklerini dile getiren, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametli olduğunu, kötülüklerden ve günahlardan temizleyen kendi içimizden bir Peygamber olduğunu belirten şu ayet-i kerimeleri görüyoruz:
“Andolsun ki size kendi içinizden bir Peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.”
Ayet-i kerime deki , “enfüsiküm” “İçinizden birisi, sizin en hayırlınız, yaratılmışların soyca en şereflisi, en üstünü ve en erdemlisi”, “ sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir, size çok düşkün olan, “Ğafur” müminlere karşı çok şefkatli ve “rahim” çok merhametli bir Peygamber” olduğu belirtilmektedir.
b) Peygamberimizi öven başka bir ayet-i kerime de Al-i İmran suresindedir.
“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar apaçık sapıklık içinde idiler.”
Bu ayet-i kerimede ise, “Allah’ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkârdan kendilerini temizleyen, Kitap ve Hikmeti öğreten, müminler için büyük bir lütuf olan bir Peygamber” olarak belirtilmektir.
c) Peygamber (sav) Efendimizi metheden ayet-i kerimelerden birisi de Cuma suresindedir.
“O Allah ki, kitap ehli olmayanlar içinde, onlara ayetlerini okuyan, onları her türlü kirden arındıran ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermiştir. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklıkta idiler.”
d) Bakara suresinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Nitekim size içinizden bir Peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okur, sizi günahlardan arındırır, size kitabı ve hikmeti öğretir, bilmediklerinizi belletir.”
2 -En Temiz ve seçilmiş soya sahip Peygamber:
Peygamber (sav) Efendimizin soyunun, nesebinin üstünlüğü ve şerefli oluşu, memleketinin ve doğup büyüdüğü yerin değeri son derece açık olup herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Çünkü o Haşim oğullarının en seçkinidir. Kureyş’in özü, baba, anne ve soy bakımından en şereflisidir. O, hem Allah’ın hem de Allah’ın kullarının en çok değer verdiği Mekke-i Mükerreme’nin halkındandır.
Ebu Hüreyre (ra) dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Ben devirden devire ve aileden aileye süzülerek Ademoğulları soyunun en temizlerinin birinden diğerine intikal ettirildim. Sonunda içinde bulunduğum Haşimi soyundan dünya geldim.”
Abdullah ibn Ömer (ra) nın rivayetine göre Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah mahlûkatı yarattı; onların arasından insanoğlunu seçti. İnsanoğlunun arasından Arapları seçti. Arapların arasından Kureyş’i seçti. Kureyş’ten Beni Haşim’i seçti. Beni Haşim’den beni seçti. Ben hep nesilden nesile seçilerek geldim…”
Temiz bir soyu olduğuna dair Abdullah ibn Abbas (ra) şöyle demiştir: “Nebi (sav) Efendimizin ruhu, daha Hz. Adem yaratılmadan iki bin yıl önce Cenab-ı Hakk’ın huzurunda bir nur olarak durmaktaydı. Bu nur Cenab-ı Hakk’ı tespih eder, melekler de onun tespihi sebebiyle Allah’ı tespih ederdi. Allah ü Teala Hz. Adem’i yaratınca bu nuru onun sulbüne iletti. Bundan sonrası hakkında Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “ Allah Teala beni Adem’in sulbünden yeryüzüne indirdi. Sonra beni Nuh’un sulbüne koydu. Daha sonra İbrahim’in sulbüne iletti. Böylece Allah Teala beni hep asil sulplerden, tertemiz rahimlerden birbirine ileterek, kesinlikle evlilik dışı ilişkide bulunmamış anne ile babamdan dünyaya getirdi.”
3- En Hayırlı İnsan olan Peygamber:
Hz. Abbas (ra) ın rivayet ettiğine göre Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Allah Teâla mahlukatı yarattı ve beni o mahlukatın en hayırlısı olan insanoğlundan, insanoğlunun da en hayırlı soyundan yarattı. Sonra insanları kabilelere ayırdı, ben en hayırlı kabilenin (Kureyş) içinde yarattı. Sonra onları ailelere ayırdı. Ben en hayırlı aile (Beni Haşim) içinde yarattı. Ben insanların şahsen ve aile bakımından en hayırlısıyım.”
“Allah Teala İbrahim oğullarından İsmail’i, İsmail oğullarından Beni Kinane’yi, Beni Kinane’ den Kureyş’i, Kureyş’ten Beni Haşim’i, Beni Haşim’den de beni seçti.”
4- İlk Yaratılan Peygamber:
Müfessir Katade şöyle diyor: “Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdular:
“Ben Peygamberlerin ilk yaratılanı ve elçi olarak en son gönderileniyim.” İşte bu sebepledir ki Allah Teâla Ahzap suresi 7. Ayette Nuh ve diğer Peygamberlerden önce Peygamber Efendimizi zikretmiştir. Ebü’l-Leys es Semerkandi de “Peygamber (sav) Efendimizin Peygamberlerin sonuncusu, olduğu halde bu ayette hepsinden önce zikredilmesi, onun diğer Peygamberlerden üstün olduğunu gösterir.” Demiştir. Bu ayet-i kerime şöyledir:
“Hani biz peygamberlerden söz almıştık; Senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz almıştık.”
5- Âlemlere Rahmet bir Peygamber:
Peygamber (sav) Efendimiz bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde bu hususu görmekteyiz. Enbiya suresinde Yüce Allah şöyle buyuruyor
“Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.” Peygamber (sav) Efendimizin şu hadisi şerifi de ayetteki manayı ifade etmektedir:
“Ey insanlar! Ben alemlere hediye edilmiş bir rahmet Peygamberiyim.”
Yine bu hususta Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: “Hayatım da sizin için hayırlı, vefatım da sizin için hayırlıdır.”
Başka bir Hadis-i Şerifte de Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: “ Allah Teala, bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse, o ümmetin peygamberini onlardan önce vefat ettirir. Onu, kendileri için ahirette öncü ve kılavuz yapar.”
Peygamberimiz sadece biz insanların değil, cinlerin de Peygamberi idi. Onlara da rahmet olarak gönderilmiştir. Ebü’l-Leys es Semerkandi, “Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik” ayetindeki “alemlere” ifadesini“ insanlara ve cinlere rahmet olarak gönderdik” diye açıklamıştır.
6- Hidayet Nuru ve Nur Saçan Bir Peygamber:
“Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. , Bu lamba bir cam içindedir. Bu cam, inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki, ne doğuya ne de batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağından tutuşturulur. O yağ, neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile kendiliğinden ışık verecek haldedir. Bu durum nur üzerinde nurdur. Allah dilediği kimseyi kendi nuruna iletir. Bunun için de insanlara bir çok misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.”
Her ikisi de Tabiin âlimi olan Ka’bü’l-Ahbar (ra) ve Said ibni Cübeyr (ra): “ Bu ayette geçen ikinci nurdan maksat, Hz. Muhammet (sav) Efendimizdir” demişlerdir.
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şu iki ayeti kerimelerde Peygamber (sav) Efendimizi, nur olarak ve nur saçan bir kandil olarak nitelendirmiştir:
“Şüphesiz size Allah’tan bir nur ve gerçeği açıkça gösteren bir kitap da geldi.”
“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı, O’nun izniyle Allah’a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik.”
7- Göğsü ferahlatılan, yükü üzerinden kaldırılan bir Peygamber:
İnşirah suresinde Yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: “Senin göğsünü ferahlatmadık mı? Belini büken o ağır yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Şanını da yüceltmedik mi? Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince bir başka işe giriş. Ve yalnız Rabbine yönelip yalvar.”
“Biz senin göğsünü ferahlatmadık mı?” ayetini müfessirler şu şekilde açıklamışlardır: “Allah Teâlâ senin göğsünü İslamiyet ile ferahlatmıştır. …Peygamberlik nuruyla ferahlatmıştır. …Doğru karar verme kabiliyeti ile ferahlatmıştır… Şeytan seni rahatsız etmesin diye kalbini temizlemedik mi?
“Yükünü üzerinden kaldırmadık mı?” Bu ayeti kerime de şöyle açıklanmıştır : “Peygamberlikten önceki devirde yapabileceği hatalardan onu koruduğunu… Cahiliye devrinin kötü hal ve davranışlarından… Peygamberimizin üstlendiği ağır peygamberlik görevini insanlara tebliğ ettirmek suretiyle onu bu yükten kurtardığı… Biz seni koruduk, eğer korumasaydık günahlar belini bükerdi...”
8- Allah’ın Adıyla Birlikte Anılan Peygamber:
“Allah’a ve Resul’üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.”
“Allah’a ve Resul’üne iman edin”
Bu ayetlerde olduğu gibi Yüce Allah (cc), kendi adı ile Peygamber (sav) in adını yan yana beraber zikretmiştir. Peygamber Efendimizden başka bir şahsin adıyla Allah (cc) ın adının birleştirilmesi söz konusu dahi olamaz. Bu husus Mevlid-i Şerifte şöyle dile getirilmektedir: “Bile yazdım adım ile adını”.
Ebu Said el-Hudri (ra) dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Cebrail (as) geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! Benim de Rabbim, senin de Rabbin olan Allah (cc) sana: Zikrini nasıl yücelttiğimi biliyor musun? Diye soruyor.” dedi. Ben de cevaben:
“Allah (cc) daha iyi bilir” dedim.
“Benim adım anıldığı zaman senin adın da anılmak suretiyle zikrini yücelttim.”
Bir kimsenin tam manasıyla iman etmiş olabilmesi için, Allah (cc)ın adı ile birlikte Peygamber (sav) in adını da birlikte anılması şarttır. Buna “kelime-i şahadet “diyoruz.
Ebu Hüreyre (ra) nin rivayet ettiğine göre Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah’a isyan etmiştir.”
9- Dostu Allah (cc) Olan Bir Peygamber:
Yüce Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de Peygamber hanımlarına şöyle buyuruyor:
“Eğer Peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, şu bir gerçek ki, onun dostu Allah’tır, Cebrail’dir, Salih müminlerdir. Bundan başka melekler de onun yardımcısıdır.”
Ayeti kerimede geçen “Onun dostu” sözünün anlamı, onun yardımcısı demektir. “Salih müminler” ifadesinden de kimine göre Peygamberler, kimine göre melekler, kimine göre Hz Ebu Bekir ile Hz. Ömer, bazılarına göre Hz. Ali’dir. Hatta bazılarına göre de hepsinin Salih olduğu varsayılarak bütün müminler kastedilmiştir. Allah (cc) bizi de Salih müminlerden eylesin. Cündeb (ra) nin işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Efendimiz vefatından beş gün önce şöyle buyurmuştur: “Sizden birinin bana dost olmasından (ve böylece Allah’ın dostluğu yanında ikinci bir dostluk oluşmasından) sakınırım. Çünkü Yüce Allah (cc) beni, tıpkı İbrahim’i dost edindiği gibi dost edinmiştir.”
Allah (cc) O’nun yardımcısıdır, Melekler O’nun arkadaşıdır, Salih müminler de O’nun ümmeti ve yarenleridir. Allah (cc) bizleri de onun yareni ve gerçek ümmetinden eylesin.
10- Bütün İnsanlığa Gönderilen Peygamber:
Yüce Allah(cc) bütün Peygamberleri sadece kendi toplumlarına, kavimlerine göndermiştir, Peygamber (sav) ise bütün insanlara (âlemlere) gönderilmiştir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruluyor:
“Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”
“Şöyle de: “Ey insanlar! Elbette ben, göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın hepinize birden gönderdiği elçisiyim.”
Cabir b. Adullah (ra) nın naklettiğine göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen beş şey bana verilmiştir. Ben, düşmanımın içine bir aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekânda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her Peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken, ben bütün insanlığa gönderildim ve bana şefaat etme hakkı verildi.”
Bütün insanlara Peygamber olarak gönderildiğine dair, Peygamber (sav) Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: “Ben Arap olan olmayan bütün insanlara gönderildim.”
Ebu Hüreyre (ra) dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Benim ve benden önceki Peygamberlerin durumu, bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: “ keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı.” Resulüllah (sav) sözlerine şöyle devam etmiştir: “ İşte ben o tuğlayım. Peygamberlerin sonuncusuyum.”
Yine Ebu Hüreyre (ra) dan rivayet edildiğine göre, Resulüllah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Ben ilk diriltilecek ve ardından cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek olan kimseyim. Sonra arşın sağında duracağım. Yaratılmışlar içerisinde bu makamda benden başka duracak kimse yoktur.”
Peygamber (sav) Efendimizin bir başka özelliğini de şu Hadis-i Şeriften öğreniyoruz.
“Hiçbir Peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah’ın vahyettiği vahiy (Kur’an-ı Kerim) dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.”
Yüce Allah (cc) O’nun ümmetinden olmayı cümlemize nasip eylesin. Hepimizi şefaatine nail eylesin. O’nun yolundan bizleri, çoluk çocuğumuzu ve bütün inananları ayırmasın.
12 Ocak 2014 Pazar günü idrak edeceğimiz “MEVLİD KANDİLİ” hepimize, bütün Müslümanlara ve siz değerli kardeşlerime hayırlar getirsin, birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Kandiliniz mübarek olsun.
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.