DURMADAN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Prof. Dr. Engin Şahna, “Artvin Çoruh Üniversitesi’ni her alanda belirlediğimiz çağdaş hedeflere ulaştırmak için durmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.

DURMADAN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Hayati Akbaş

ARTVİN-Prof. Dr. Engin Şahna, “Artvin Çoruh Üniversitesi’ni her alanda belirlediğimiz çağdaş hedeflere ulaştırmak için durmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.

YÖK aralarında Gümüşhane ve Artvin’in de bulunduğu 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanı yayınladı. Rektör adayları 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Artvin Çoruh Üniversitesinin yeni rektörü kim olacak sorusu yeni yılın ilk aylarında belli olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adayların 31 Ocak 20121 tarihine kadar YÖK’e başvuru yapması gerekiyor.

Elazığ Fırat Üniversitesinde görev yapan Şahna projelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite-Bölgesel Kalkınma İhtisas Üniversitesi. Kısa ve orta vadede, genel bir yaklaşım olarak;

Üniversite organizasyon ve stratejilerinde gelişmelere ağırlık verilecek Çoruh Teknokent TGB kurulacak. Ar-Ge organizasyonu artırılacak. Özgün proje konuları desteklenecek. Ürün pazar ve rekabetinde güçlenmelere fırsat verilecek. Fon kaynakları artırılacak. Yeni genişletilmiş iş birlikleri doğması özendirilecek. Uzmanlaşmış merkezler kurulacak. Bölgeye ait güçlü değişimler ortaya çıkmasına fırsat verilecektir.

Bu bağlamda girişimci ve üreten Artvin Çoruh Üniversitesi için;

Bölgenin ekonomik aktörler arasındaki hareketliliği destekleyen programların çeşitlenmesine, Bölgesel gereksinimleri karşılayacak eğitim programlarının geliştirilmesine, Bulunduğumuz bölgenin daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerinin oluşturulmasına ağırlık verilecektir.

YÖK girişimiyle ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının da destekleriyle, Artvin Çoruh Üniversitesi olarak ihtisas konusu olan “tıbbi ve aromatik bitkiler” alanında; Sinerji doğuran çalışmalara ağırlık verilmesi, Bölgesel kalkınma ajanslarıyla ilişkilerin daha da geliştirilmesi,

Bölgesel gelişmeyi mümkün kılan bir ortaklığın kurulabilmesi için hem üniversiteler hem de bölgesel paydaşlarla iyi ilişkilerin kurulması, Üniversitenin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak üretime dönüştürülmesi, hedef olacaktır.

Uzun vadede ise, genel bir yaklaşım olarak; Bilimsel bilgi üretme, Büyük buluşlar gerçekleştirme, Yenilikler yaratma, Yeni firma oluşumlarını destekleme, Bölgesel kalkınmayı ilke edinme, Endüstriyel araştırma, teknoloji ve yerel yenilikler belirleme, Yeni iş imkanları sağlama, Sürekli olarak değişme ve gelişmeye devam ettirme, Girişimci davranış modelini (öğrencilerden öğretim üyelerine kadar) ,tüm üniversiteye hakim kılma, Bireysel ve kurumsal bazda yeni gelir akımları oluşturma gibi bir dizi alanda ciddi roller üstlenmiş olacaktır.

Ayrıca, Artvin Çoruh Üniversitesi olarak bölgesel kalkınma sürecinde anahtar bir rol oynamada temel fonksiyonlarını aşağıdaki gibi olması kuvvetle muhtemel olacaktır. Buna göre; Bölgesel bilgi ekonomisi ve toplumunun destekleyicisi, Ekonomik istikrarın önemli bir unsuru, Bölgenin sosyal yaşamının temel gücü, Kültürel kaynakların temelini oluşturma ve güçlendirme, Bölgenin uluslararası işbirliği ve dışa açılmasında etkili olma, Yenilikçi aktiviteler ve girişimciliğin temel kaynağı olacaktır. Böylece, Artvin Çoruh Üniversitesi yeni misyon ve vizyonuyla; topluma, ekonomiye, toplumun refah düzeyi ve yaşam kalitesine; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça geniş çerçevede katkıda bulunacaktır.

HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI

Artvin Çoruh Üniversitesi “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” kapsamına dâhil edilmiştir. Tıbbi aromatik bitkilerde ihtisaslaşma sürecinde olan üniversitemizi öncelikle bu kapsamdaki 15 üniversite içinde ve beraberinde hem ülkemizde hem dünyada bu alanda üreten-girişimci-sembol üniversite yapmak amacımızdır. Böylece şehrimizin ve üniversitemizin tanınırlığına, markalaşmasına katkı sağlanacaktır.

Akademik araştırmaların sadece bilimsel makale ile sonuçlanmasının ötesinde, ürüne dönüşebilmesi, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltması, yerli ürünlerin üretilmesi amacıyla deneyim, gelişim ve üretim odaklı beyin fırtınası gerçekleştiren, disiplinler arası programları yapılandırmış iyi yöneten çıktılarını görebilen bir üniversite hedeflenmektedir.

Üniversitelerden araştırma ve öğretim misyonu yanında “ihtisaslaşma” ile birlikte “girişimci” olması da bekleniyor. İhtisaslaşma konusu hakkında üniversitemiz artık, sadece farkındalık ile kalmayacak, bu konuda disipline olmalı, düşünebilir, üretebilir hale gelebilmelidir. Bugün hâlâ bilgide, öğrenmede ve araştırmada “genişlik ”ten çok “derinlik” itibar görmektedir. Buradan yola çıkarak özellikle tıbbi aramotik bitkiler alanında ihtisaslaşma sürecinde olan üniversitemizde ilgili disiplinlerde işbirliğini hem kendi içimizde hem ilgili paydaşlarımızla hemde paydaşlarımız olarak göreceğimiz alanlarında bilinirliği olan, ileri teknoloji-bilgi üreten üniversite ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapılacak ihtisaslaşmaya katkı sağlanacaktır. Üniversitemiz dışındaki ilgili paydaşlarımızın (25 yıldır tıbbi farmakoloji alanında çalışmam ve Sağlık Bakanlığı (TUSEB) ilaç geliştirme değerlendirme kurul üyeliğim paydaşlar tarafından bilinirliğimi ve yapılacaklar konusunda sistematiğe dair farkındalığımı sağlamaktadır) bilimsel birikim, laboratuvar altyapılarından yararlanılacak ihtiyaç olan sistem cihaz malzeme katkısı ile üretilecek tıbbi bitkilerin ürüne dönüştürülmesi çözümlenebilecektir.

Tıbbi-Aromatik bitkiler üretiminden, formulasyonuna ve etkiliklerinin değerlendirilmesi amacıyla ihtisaslaşmamıza katkı sağlayacak altyapımız ile uyumlu gerekli bölümler açmak üniversitemize şehrimize kazandırmak hedeflerimiz arasındadır.

Bununla birlikte bitkiden ürüne tüm aşamaları, diğer üniversitelerin ilgili bölümleri üniversite dışında sanayideki firmaları ve ilgili diğer kamu kurumlarını dış paydaş olarak tanımlayıp ortaklıklar kurarak da ürünlerimizin değerlendirilmesi son ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir. PROJE üreten üniversite amacımızdır.

-Üniversitemizde tüm paydaşlarımızla birlikte kalite süreçlerini en optimal şartlarda yürütmek ve puanını üstlere taşımak amaçlanmıştır.

YÖK tarafından üniversitelerin değerlendirilmesinde (karnelerinde) incelenen "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “"uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" başlıklarında üniversitemizi çok daha yüksek puanlara çıkarıp, artan puanlarımızla tercih edilirliği çok daha yüksek üniversite olmak hedefimizdir.

Birikimlerimi Üniversiteme yansıtmak ve hızlı aşama göstermesine katkı sağlamak hedeflerim arasındadır. Tüm paydaşlardan her türlü geribildirim, fikir, katkı alınmasını sağlayarak bir platform oluşturulacak, çözümler paylaşılarak takip edilecektir. Fikir üretenler ödüllendirilebilecektir. Fen ve orman fakültelerinin ihtisaslaşma durumlarında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilecektir. Birlikte kazanmanın hazzına ulaşmak, tüm paydaşlarımızla ekip olmanın gereklerini yakalamak hedefimiz olacaktır.

‘ARTVİN TOPLUM TABANLI EKOTURİZM MERKEZİ’

Üniversiteler, insan psikolojisinden ekolojik sorunlara kadar hemen her konuda bilimsel araştırmaların yapıldığı ve bu araştırmalar sonucunda ahlâkî, manevî, felsefî, estetik, entelektüel vb. birçok alanda nesnel ve tarafsız bilginin üretildiği ana kaynaklardır. İdeal anlamda ise sorgulamanın, özgür ve bağımsız düşüncenin merkezidirler. Hem dünyada hem de ülkemizde yükselen sağlık beklentisi özellikle koruyucu profilaktik yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Ülkemizin tabiatı havası, suyu, yaylaları ile en cennet köşelerinden biri olan memleketimde yaz ve kış aylarını da içeren eko turizm hedeflenmektedir.

Sağlık beklentileri ile birlikte Turizm sektöründe doğal alanlara yönelik talebin artması, gerekli altyapı ve donanımları oluşturmadan çeşitli yörelerin turizme açılarak betonlaşmasına yol açmakta, doğal ve fiziksel çevre tahrip olmaktadır. Gelen insanlarında beklentileri karşılanamamaktadır. Son yıllarda yaygın olarak sözü edilmeye başlanan eko turizm, “doğal bölgelere yapılan, doğal çevreyi korumayı, doğal çevre ile etkileşim içerisinde yaşayarak kendine has bir kültür yaratmış olan yöre insanını ve kültürünü tanımayı amaçlayan sorumlu bir seyahat olarak tarif edilmektedir”. Toplum tabanlı turizm (TTT) ise sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği dikkate alan bir eko turizm şeklidir.

Ziyaretçiler, doğa yürüyüşleri, yerel yemekleri pişirmeyi öğrenme, yöresel el-işi öğrenme gibi eğlenceli uygulamalı etkinlikler aracılığıyla topluluk ve çevresi hakkında bilgi ve deneyim edinme olanağı bulurlar. Ziyaretçiler, genellikle yerel bir evde (ev-konaklama) yada yöre halkı tarafından işletilen konuk evlerinde veya kamp alanlarında konaklarlar. Bu çerçevede, Toplum Tabanlı Ekoturizm Merkezi bir yandan örnek bir işletme ile ekoturizm etkinliklerini yöre halkına uygulamalı olarak gösterirken diğer yandan da çevre bölgelerde merkezde TTT-gruplarının örgütlenmesine öncelik edecektir. Eğitim Merkezi çatısı altında TTT için gerekli alt yapı eğitimi programı oluşturulacaktır. Halk Eğitimi Birimi ile TTT etkinlikleri için gerekli teorik ve uygulamalı eğitim; Yerel Değerleri Pazarlama Eğitimi ve Uygulama Birimi ile yörede yetişen ürünlere/el-sanatı ürünlerine, katma değer katarak pazarlanması; Doğa Rehberi Eğitimi Birimi ile doğa yürüyüşü, doğa sporları konusunda bilgili/deneyimli yerel rehber yetiştirme programının uygulanması konuları kapsanacaktır. Bunun yanında Çocuklar için Doğa Okulu, Uygulamalı Botanik Okulu gelir getirici uygulamalar olarak hizmete sunulacaktır. Eko turizminde bölgede merkez olmak amacımızdır.

Eko Turizm alanında; -Fauna ve flora imkanlarına işlerlik kazandırılması-Sosyo-kültürel zenginliklerin ortaya konulması -Gastronomi, -Uluslararası turizm kuruluşlarıyla işbirliği,

-Bölgesel tescilli ürünler-markalaşma çalışmaları

Elektrik enerjisi, Çay üretimi, Orman ürünleri, Sınır ticaretide Bölgesel Avantajlar olarak değerlendirilmektedir.

Çoruh üzerinde inşa edilen barajlarla oluşan baraj göllerinde; -Üniversite sanayi işbirliğinin oluşturulması, -Ulusal ve uluslararası su sporları aktiviteleri ve adrenalin merkezleri (su sporlarında cazibe merkezi) vb. konular gerçekleştirilmesi hedefimizdir.

Sağlık alt yapısının zayıflığı şehrimiz insanlarının en önemli, en güncel sorunları arasındadır. Ulusal medyaya da, meclis gündemine de yansımaktadır. Cihaz eksikliklerinden kaynaklanan sıkıntılar hastalarımızın çevre illere transferini mecburi kılmakta zaman ve yol şartları hayati tehlike riskini artırabilmekte bu kaygılar yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu alanda ilimizin, üniversitemizin alt yapı potansiyeli, ülkemiz sağlık politikaları çerçevesinde yapılabilecekleri ortaya koymak ve çözüm üretebilmekte görevlerimiz arasında olacaktır.

İnsanda üç temel yeti: Akıl [düşünme, kuvve-i nutkiye] şehvet [arzu, kuvve-i şeheviye] ve öfke [kuvve-i gadabbiye]. İnsan, bu üç yetinin üçünü itidale kavuşturursa adil olur. Aklın itidali hikmet, şehvetin itidali iffet, öfkenin itidali şecaattir. Toplamının itidali ise adalettir.

  1. mini santreller ile (değirmen tipi (hes değil)- il ozel idare DSİ koordinasyonunda) enerji üretilecek (barajlarda da) bu enerji ile seralar led ampüllerle ısıtılacak nemlendirilecek (güneş 8 saat led ile 18 saat) ve hem tıbbi aromatik bitkiler hemde yörede yetişen üretilen diğerleri bu seralarda yetiştirilecektir. Barajlarda biriken tortu da alınacak (böylece barajın ömrü de uzayacaktır) ve ormanda ağaç kabukları v gibi lerle karıştırılarak seralarda gübre olarak kullanılabilecek ve organik ürünler yetiştirilebilecektir.

Bölge florasından kaynaklı olarak bazı tarımsal hayvansal ürünlerin birçok hastalıkta tedavi umudu olabileceği düşünülerek projeler geliştirilecek…. ürünler belirlenip tanıtımı yapılarak ekonomik katkı sağlanabilinecektir.

-genel hatlarıyla kısa uzun vadede hedef başlıkları

- gerçekleştirme yaklaşımları

-ihtisaslaşma tıbbi bitkiler üzerine ilgili paydaşlar ve yeni bölümler.

- "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “"uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" hedefleri için en ideal yönetim sistemi...

- Toplum tabanlı Ekoturizm merkezi.

- Bölge coğrafyası kaynaklı enerji üretiminin kullanılması seracılık organik ürün markalaşma ekonomik gelir.”

YORUM EKLE